گروه‌های آموزشی ما

نقش و اهمیت رسانه در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست. دانشکده رسانه‌ فارس در گروه های  آموزشی مختلف آماده پذیرش شما عزیزان است.