_

تقویم آموزشی دانشکده رسانه خبر گزاری فارس

_
1

1401/03/01 الی 1401/03/15

درخواست انتقال
2

1401/03/01 الی 1401/07/14

ارائه دروس
3

1401/05/01 لغایت 1401/06/04

درخواست تغییر رشته
4

1401/06/19 لغایت 1401/06/25

انتخاب واحد توسط دانشجویان
8

1401/06/27 لغایت 1401/07/02

درخواست مهمان
7

1401/06/27 لغایت 1401/07/01

انتخاب واحد با تاخیر و حذف و اضافه
6

1401/06/27

شروع کلاس ها
5

1401/06/19 لغایت 1401/07/01

ویرایش مدرس توسط مرکز آموزش
12

پس از ثبت نمرات 2-1400 تا 1401/07/11

ارسال مدارک برای شورای بررسی
11

1401/07/07 لغایت 1401/07/15

تمدید درخواست مهمان
10

1401/07/06 لغایت 1401/07/15

بررسی و ویرایش انتخاب واحد
9

1401/07/02 لغایت 1401/08/21

دسترسی واحد استانی به ویرایش مدرس
16

1401/10/10 الی 1401/10/30

اخذ کارت ورود به جلسه امتحان
15

1401/10/07 لغایت 1401/10/16

ثبت و ویرایش غیبت کلاسی
14

1401/10/03 لغایت 1401/10/04

حذف اضطراری
13

1401/08/21 لغایت 1401/09/04

امتحانات میان ترم
20

1401/11/06 الی 1401/11/07

تجدید نظر نمرات
19

1401/10/17 لغایت 1401/11/05

ثبت نمرات تمامی دروس
18

1401/10/17 لغایت 1401/10/30

امتحانات
22

1401/10/17 لغایت 1401/12/15

ثبت نمرات دروس کارورزی و پروژه
17

1401/10/16

پایان کلاس ها
21

1401/11/08 لغایت 1401/11/09

رسیدگی به تجدید نظر نمرات

زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه

 

مقطع نیمسال ورود انتخاب واحد حذف و اضافه
کاردانی 1399-400-1 و ماقبل 1401/۰۶/19 1401/۰۶/27
کارشناسی 1399-400-1 و ماقبل 1401/۰۶/20 1401/۰۶/28
کاردانی و کارشناسی 1399-400-2 1401/۰۶/21 1401/۰۶/29
کاردانی 1400-1401-1 1401/۰۶/22 1401/06/30
کارشناسی 1400-1401-1 1401/۰۶/23 1401/06/30
کاردانی و کارشناسی 1400-1401-2 1401/۰۶/24 1401/06/31