_

تقویم آموزشی دانشکده رسانه خبر گزاری فارس

_
1

14021/03/01 الی 1402/03/15

درخواست انتقال
2

1402/03/01 الی 1402/07/14

ارائه دروس
3

1402/05/01 لغایت 1402/06/04

درخواست تغییر رشته
4

1402/06/21 لغایت 1402/06/31

انتخاب واحد توسط دانشجویان
8

1402/07/01لغایت 1402/07/07

درخواست مهمان
7

1402/07/01لغایت 1402/07/07

انتخاب واحد با تاخیر و حذف و اضافه
6

1402/07/01

شروع کلاس ها
5

1402/06/21لغایت 1402/07/07

ویرایش مدرس توسط مرکز آموزش
12

پس از ثبت نمرات 2-1401 تا 1402/07/17

ارسال مدارک برای شورای بررسی
11

1402/07/08 لغایت 1402/07/14

تمدید درخواست مهمان
10

1402/07/08 لغایت 1402/07/14

بررسی و ویرایش انتخاب واحد
9

1402/07/08 لغایت 1402/08/27

دسترسی واحد استانی به ویرایش مدرس
16

1402/10/20 الی 1402/11/04

اخذ کارت ورود به جلسه امتحان
15

1402/10/16لغایت 1402/10/19

ثبت و ویرایش غیبت کلاسی
14

1402/10/02 لغایت 1402/10/03

حذف اضطراری
13

1402/08/20 لغایت 1402/09/03

امتحانات میان ترم
20

1402/11/10 الی 1402/11/11

تجدید نظر نمرات
19

1402/10/23لغایت 1402/11/09

ثبت نمرات تمامی دروس
18

1402/10/23لغایت 1402/11/04

امتحانات
22

1402/10/23لغایت 1402/12/19

ثبت نمرات دروس کارورزی و پروژه
17

1402/10/22

پایان کلاس ها
21

1402/11/12لغایت 1402/11/13

رسیدگی به تجدید نظر نمرات

زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه

مقطع نیمسال ورود انتخاب واحد حذف و اضافه
کاردانی 1400-2 و ماقبل 1402/۰6/21 1402/۰7/01
کارشناسی 1400-2 و ماقبل 1402/۰6/22 1402/۰6/02
کاردانی و کارشناسی 1400-2 و ماقبل 25و24و1402/۰6/23 1402/۰7/03
کاردانی 1401-1 1402/۰6/26 1402/07/04
کارشناسی 1401-1 1402/۰6/27 1402/07/05
کاردانی و کارشناسی 1401-1 1402/۰6/28 1402/07/05
کاردانی و کارشناسی 1401-2 1402/۰6/29 1402/07/06
کاردانی و کارشناسی تمام ورودی ها 31و1402/۰6/30 1402/07/07