معرفی انجمن علمی دانشکده

انجمن های علمی دانشجویی دانشکده رسانه فارس به منظور تقویت بنیه علمی دانشجویان مستعد و فراهم آوردن زمینه های مناسب برای فعالیت های علمی و همچنین تحقق فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر “نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری” در حوزه های مختلف دانش رسانه تشکیل شده است. این انجمن ها بستری مناسب برای شکوفایی استعدادها و بروز خلاقیت علمی دانشجویان است.

👈طبق آیین نامه، هر دانشجوی شاغل به تحصیل بسته به رشته تحصیلی خود می تواند در یکی از انجمن های علمی دانشجویی عضو شود.

👈اعضای شورای مرکزی انجمن با رای اعضای انجمن برای مدت یک سال انتخاب می شوند.

👈در دانشکده رسانه فارس برای همه رشته های تحصیلی انجمن علمی تشکیل شده است.

👈اساسنامه انجمن های علمی دانشجویی دانشکده رسانه فارس در فروردین ۱۴۰۱ تهیه شده است.

دانشجویان با فعالیت در انجمن علمی ضمن ترویج و تعمیق فضای علمی در دانشگاه‌، زمینه رشد خود را نیز فراهم می‌آورند. انجمن علمی فرصتی برای پیاده‌سازی آموخته‌ها و مشاهده نتایج آن در عمل نیز هست؛ بنابراین دور از انتظار نخواهد بود که دانشجوی فعال در انجمن‌های علمی را فردی بدانیم که به مراتب نسبت به هم‌کلاسی‌های خود در زمینه های کارِ گروهی، مدیریت و اجرا، هم‌اندیشی، آزاداندیشی و تفکر انتقادی توانمندتر و باتجربه‌تر است؛ چنین توانمندی‌ها و مهارت‌هایی است که خروجی دانشگاه‌ها را در عمل شایسته‌تر و توانمندتر می‌سازد.